SESJA ZIMA 2010

Kategoria: Sprawy organizacyjneSasi
2009-12-27, 13:37
EGZAMINY
mpiskorski
2009-12-29, 12:23
Do Szlabowskiej nie id?cie, chyba ?e wiecie wszystko, bo jak nie zaliczycie zerówki to 1szy termin te? macie ju? z ba?ki (termin zerowy=termin pierwszy tylko szybciej)   Wiem, ?e cz??? o tym wie, ale to info dla niedoinformowanych
kylo
2009-12-30, 11:21
a wiecie co dok?adnie z tych materia?ów które zamie?ci? Wrycz b?dzie na egzaminie?
Sasi
2010-01-03, 15:09
mpiskorski, A Szlabowska ma jaki? termin zerowy? Kiedy?


Je?li kto? zna jakie? terminy których jeszcze wy?ej nie umie?ci?am - prosz? o info :)
Sasi
2010-01-04, 18:27
Dobra a co z informacj? ?e u Wryczy zerówka to wcale nie zerówka tylko pierwszy termin?
wilk9
2010-01-05, 16:12
U Wrycza to jest zerówka , bo on sam si? pyta? czy chcemy zerówk?
Sasi
2010-01-09, 21:44
Dobra, a teraz pytanie - co s?dzicie o wyznaczeniu terminu u Szlabowskiej na 29. stycznia?

Mi w sumie nie robi bo i tak jestem na zwolnieniu w pracy - ale to pi?tek.abdul
2010-01-09, 22:21
dodaj prosz? ?e jutro grupy SB1 i SB2 maj? kolokwia z Serwerów WWW i Konfiguracja Sieci Linux ;*
mpiskorski
2010-01-09, 23:21
ja jestem absolutnie przeciwko...to nie studia stacjonarne, a nie ka?dy dojedzie na t? 16,30(o ile dobrze pami?tam  ). Takie jaja to sobie mog? robi? w sesji przed?u?onej, a nie w normalnej... zaci?gn?? na stos i spali? dla przyk?adu
ShinnRa
2010-01-10, 00:17
16.30 ???? Fajnie jak ja o 17.00 ko?cz? prac? to raczej nie rozdwoj? si?... :/
Sasi
2010-01-10, 17:53
W takim razie napisz? do Dzia?u Dydaktycznego. Zobaczymy jak zareaguj?.Sasi
2010-01-12, 18:27
Co Wy na to? Szczerze ja nie mam s?ów...


----- Original Message -----
From: Informatyka i Ekonometria
To: Joanna Data
Sent: Monday, January 11, 2010 2:00 PM
Subject: Pro?ba o zmian? wyznaczonego egzaminu z Podstaw finansów dla kierunku Informatyka i Ekonometria sem. III

Witam Pani Joanno,

w zwi?zku z pojawieniem si? na platformie terminu egzaminu dla naszego kierunku u Pani dr Barbary Szlabowskiej w tygodniu, chcia?abym poprosi? o jego zmian?. Egzamin zosta? wyznaczony na 29.01.2010 (pi?tek) na godz. 16.30. W zwi?zku z tym, ?e jest to sesja podstawowa a nie poprawkowa - prosi?abym aby egzamin zosta? wyznaczony w takim terminie, w którym osoby pracuj?ce od pn.-pt. mog?yby si? na nim stawi?.

Z góry dzi?kuj? za pomoc.---------- Original Message ----------
Od: Joanna Data
Data: 12 stycznia 2010 10:54
Temat: Re: Pro?ba o zmian? wyznaczonego egzaminu z Podstaw finansów dla kierunku Informatyka i Ekonometria sem. III
Do: Informatyka i Ekonometria

Pani Dominiko,
zgodnie z zasadami sesji egzaminacyjnej - zwyk?ej i poprawkowej - terminy zalicze?/egzaminów dla studentów niestacjonarnych mog? odbywa? si? w soboty, niedziele oraz pi?tki po po?udniu. Mo?emy jednak spróbowa? przesun?? z dr Barbar? Szlabowsk? godzin? rozpocz?cia terminu na pó?niejsz?, je?li to pomog?oby Pa?stwu.

pozdrawiam
Joanna Data
Czekam na opinie zainteresowanych - pracuj?cych.

ShinnRa
2010-01-12, 18:55
jak na 19 to mo?e si? wyrobi?...
Sasi
2010-01-13, 20:50
A tak po za ShinnRa, to wszystkim pozosta?ym pasuje pi?tek godz. 16.30?  
nenneke
2010-01-13, 21:43
Jak dla mnie 16:30 jest nie do przyj?cia. Je?li b?dzie o 19 to nawet uda mi si? zjawi? :)
netshape
2010-01-14, 10:38
Ja równie? wola?abym 19.
DonIgi
2010-01-14, 13:06
Ja nie dam rady, a nie powinno si? najpierw ?wicze? zaliczy?? Czy to jest jaka? zerówka?
Sasi
2010-01-14, 14:02
Zaliczenie ?wicze? jest 23-go stycznia (przynajmniej dla obu grup grafików) - wi?c nie rozumiem pytania DonIgi


Wiadomym jest, ?e trzeba zaliczy? ?wiczenia - ?eby móc podej?? do egzaminu. Oblane oznaczaj?, ?e nie mo?na podej?? do egzaminu, ale je?li zaliczone s? ?wiczenia, to chyba nie by?by? zadowolony, ?e nie mo?esz podej?? do egzaminu w sesji zwyk?ej, bo jest w pi?tek na godz. 16.30? Tego dotyczy dyskusja.

Ponadto to nie jest zerówka - fakt jeden termin egzaminu Szlabowska zrobi?a na ostatnim wyk?adzie - przysz?o tylko par? osób - ale ich zaliczenie po prostu zostanie potraktowane te? jak pierwszy termin - do poprawki b?d? mogli podej?? dopiero w sesji poprawkowej.
Pozosta?o tak wi?c jedno podej?cie w sesji zwyk?ej.

Czy to wszystkie osoby, którym egzamin w pi?tek nie pasuje?


arczi2000
2010-01-14, 17:36
18-19-a jeszcze ujdzie;

O 16:30 to niektórzy pracuj? ( nie mówi? o sobie )
Wydaje mi si?, ?e wszystkim nie pasuje w pi?tek, a ju? na pewno nie o 16:30.
Ja mog? przyj?? na 16:30 z moim 4-latkiem (przedszkole do 16:30). Niech sobie ma?y popatrzy jak tata walczy
A mo?e i pani? troch? rozproszy to b?dzie mo?na ?ci?ga?.
Rafa?
2010-01-14, 20:16
Co do godziny egzaminu to jaka b?dzie na tak? si? zjawie, cho? wiadomo ?e pi?tek wygodnym terminem nie jest.


Je?li chodzi o ten egzamin zerowy z Podstaw finansów to takie wyra?enie z ust Pani dr Szlabowskiej nie pad?o a tym bardziej, ?e przepadnie nam pierwszy termin czy te? mamy ju? zap?aci? za warunek Pytanie by?o jedno poda?em ju? w innym temacie i by?o to zrobione na zasadzie "kto chce, to nie jest na ocen?, ja chc? tylko zobaczy? ile zapami?tali?cie z wyk?adu, kto nie chce nie pisze, nic si? nie stanie" i tak by to wygl?da?o z punktu widzenia osoby która by?a na ostatnim wyk?adzie. Informacja, ?e by? to termin zerowy dotar?a do nas nast?pnego dnia, co nie jest potwierdzone do czasu kolejnego wyk?adu. Wiadomo ró?ni ludzie ró?ne teorie dla jednych "majkel i elvis" nadal ?yj?
radek
2010-01-14, 23:25
jak dla mnie piatek 16:30 to porazka. pracuje do godziny 17 a do gdanska mam 150km wiec nawet na godzine 19 bedzie bardzo ciezko chodz sie postaram dotrzec na wyznaczony termin.
Sasi
2010-01-18, 14:02
-> w sprawie pi?tkowego terminu egzaminu u dr. Szlabowskiej, w zwi?zku z tym, ?e zgodnie z regulaminem uczelni egzaminy dla niestacjonarnych mog? odbywa? si? w pi?tki, ale dopiero po godz. 17.00. Nasza pro?ba zosta?a przekazana - czekam na informacj? zwrotn? od wyk?adowcy.


barmar2009
2010-01-19, 14:57
Mam pytanie co do Urz?dzenia technik multimedialnych czy w ten weekend grupa grupa ILN3_MG2 te? ma ko?o? Bo niestety ostatnio z powodów zdrowotnych(z?amana noga) nie by?em na ostatnich 2 zjazdach
Sasi
2010-01-19, 20:33
 	 			 
Mam pytanie co do Urz?dzenia technik multimedialnych czy w ten weekend grupa grupa ILN3_MG2 te? ma ko?o? Bo niestety ostatnio z powodów zdrowotnych(z?amana noga) nie by?em na ostatnich 2 zjazdach-> Najprawdopodobniej tak. Kole? mówi? ?e na ostatnich zaj?ciach b?dzie wystawia? ocen? na podstawie zada? oddanych na moodle i jaki? test chyba z jego slajdów, b?dzie. Dopisuj? dat? zaliczenia do reszty.


-> Dyskusja na temat formy zaliczenia ?wicze? u Bara?skiej zosta?a przeniesiona do dzia?u NAUKA jako nowy w?tek, poniewa? temat nie dotyczy? terminów zalicze? i egzaminów.Sasi
2010-01-23, 19:49
 	 			 
od Agnieszka Czerwi?ska
do Informatyka i Ekonometria
data 23 stycznia 2010 12:00
temat zmiana godziny egzaminu u dr Szlabowskiej


Witam,

W zwi?zku z Pani pro?b? o przesuni?cie godziny egzaminu z przedmiotu Podstawy finansów u dr B.Szlabowskiej dla grupy ILN3_wszyscy, potwierdzam rezerwacj? sali 109 w terminie 29.01.2010 o godz. 18.30 - 19.15. Informuj? jednocze?nie, ?e informacja ta zosta?a opublikowana w ekstranecie.


Agnieszka Czerwi?ska
------------------------------------------------------------
Dzia? Dydaktyczny
Wy?sza Szko?a Bankowa w Gda?sku
ul. ?abi Kruk 12, p. 313
tel. 058 323 89 31, 058 323 89 22Zmian? nanios?am te? na stronie pierwszej w?tku.
Pojawi?y si? te? nowe terminy egzaminów TUTAJ.

adi1307
2010-01-25, 11:28
Ma kto? pewn? informacj? czy 4,5 z ?wicze? zwalnia z egzaminuz finansów??
jolak
2010-01-25, 12:16
Na pierwszym wyk?adzie dr Szlabowska powiedzia?a, ?e z egzaminu zwalnia 5 i 4,5 z ?wicze? u pani Szmelter
adi1307
2010-01-25, 17:19
dzieki ;)
KrzysiekOssowsk
2010-01-27, 16:18
WITAM MAM PYTANIE CO DO EGZAMINOW Z :

ANALIZY SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH-WYKLAD
PROJEKTOWANIE STRONY WWW-WYK?AD
KrzysiekOssowsk
2010-01-27, 16:19
CHODZI MI O TERMINY TYCH EGZAMINÓW.
Sasi
2010-01-27, 20:59
 	 			 
WITAM MAM PYTANIE CO DO EGZAMINOW Z :
ANALIZY SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH-WYKLAD
PROJEKTOWANIE STRONY WWW-WYK?ADTerminy o które pytasz s? zamieszczone na 1 stronie tego tematu - proponuj? dok?adnie czyta? forum.


KrzysiekOssowsk
2010-01-28, 09:18
Dzi?kuje.Super forum-wszystko tu jest.Pozdrawiam.
abdul
2010-01-28, 18:00
my?le ?e jest pomy?ka j?zyk C albo statystyka chyba 31 jest , bo ostatnio wchodzi?em i ?ci?ga?em z extranetu rozk?ad sesji i taki termin tam widnia?
Sasi
2010-01-28, 19:59
Dzi?ki za czujno??. Nie ma pomy?ki - w extranecie 2 dni temu pojawi?y si? zmiany.

Dotycz? one terminów z przedmiotów J?zyk C i Analiza systemów informatycznych.

Zaktualizowa?am pierwsz? stron? tematu.


blake_m
2010-02-01, 14:49
hey. mam prosbe do dominiki, jesli moglabys ustalic co z egzaminem u Kralewskiego bylbym bardzo wdzieczny. Przedmiot: Konfiguracja i administracja sieci: Linux. Kralus jak zwykle sie jeszcze nie okreslil i chyba nie ma zamiaru.
Sasi
2010-02-03, 22:58
wszystko ju? jest - uzupe?ni?am na 1 stronie tematu  


Qter
2010-02-04, 09:14
Elo.

Co z tym Nogalskim? Mowil cos ze trzeba byc czy sam przepisze? Bo akurat w ten piatek ide na studniowke ;) no i o 7 stac ... ciezko:)
joyhombre
2010-02-08, 10:22
Wyobra?cie sobie ?e przyszed?em na egzamin z analizy systemów informatycznych na godz. 13.30 i si? mocno zdziwi?em, bo us?ysza?em ?e ten egzamin by? o 9.00!!! Jak wraca?em do domu spotka?em go?cia, który te? przyszed? na 13.30. Prosimy wi?c co najmniej we dwóch o ponowny pierwszy termin! Kto robi takie jaja i zmienia terminy egzaminów po kilka razy! WSB nie mo?e zrobi? jakiego? newslettera z takimi wiadomo?ciami!
Sasi
2010-02-08, 12:17
Zmiana pojawi?a si? w extranecie 26.01, ja uzupe?ni?am j? na forum 28.01. terminy maj? prawo czasem si? zmieni? a w wypadku egzaminu u prof. Wryczy zmiana pojawi?a si? przesz?o tydzie? przed egzaminem, czyli zgodnie z regulaminem uczelni.


Mo?na napisa? wniosek do Dziekana w tej sprawie - taki newsletter to dobry pomys?, ale w tym wypadku nie s?dz? by pro?ba o wyznaczenie dodatkowego 1 terminu by?a uzasadniona.

Podobne tematy:
w4s - Zima 2010
Mazur zima \'2010
Sampler Zima 2010 xD
w4s - Zima 2010
Mazur zima \'2010
Sampler Zima 2010 xD