SESJA POPRAWKOWA

Kategoria: Sprawy organizacyjnetomi3city
2010-02-10, 11:17
EGZAMINY:


Projektowanie stron - Mirakowski Arkadiusz
13.02.2010 10.00 - 12.15 21ab DB (ILN3_MG)

Analiza systemów informatycznych - Wrycza Stanis?aw
20.02.2010 13.30-15.45 306

Podstawy finansów - Szlabowska Barbara
05.03.2010 19.15 - 20.15 109 (ILN3_wszyscy)

Statystyka matematyczna dr Bara?ska Zygmunta
06.03.2010 09.00 - 12.00 43 DB (ILN3_wszyscy)

J?zyk C - Ma?afiejski Micha?
06.03.2010 12.30-14.30 310 (ILN3_SB, ILN3_IS)

Grafika i multimedia mgr Dobrowolski Tomasz
07.03.2010 13.30 - 14.30 21b DB (ILN3_MG)

ZALICZENIA:

Projektowanie stron WWW - Mirakowski Arkadiusz
12.02.2010 17.30 - 19.00 21ab DB (ILN3_MG.1, ILN3_MG.2)

Statystyka matematyczna - Sopi?ski Piotr
21.02.2010 08.30 - 10.30 101(ILN3_MG)

Podstawy finansów - Szmelter Monika
20.02.2010 08.30 - 09.30 110

Podstawy finansów - Szmelter Monika
24.02.2010 08.00 - 09.30 109

Podstawy zarz?dzania - Falencikowski Tadeusz
28.02.2010 18.30-20.45 109

Statystyka matematyczna - Bara?ska Zygmunta
05.03.2010 17.00 - 19.00 110 (ILN3_IS, ILN3_SB)

Projektowanie stron WWW - Mirakowski Arkadiusz
06.03.2010 16.00-17.00 31ab DB (ILN3_MG.1, ILN3_MG.2)

Grafika i multimedia mgr Dobrowolski Tomasz
07.03.2010 13.30 - 14.30 21b DB (ILN3_MG.1)

Konfiguracja i administracja sieci: Linux - mgr Suski Robert
14.03.2010 11.00 - 12.00 --- (ILN3_SB.1, ILN3_SB.2) UWAGA NOWY TERMIN

Analiza systemów informatycznych - mgr Marcinkowski Bartosz
14.03.2010 12.00 - 13.00 37aDB (ILN3_MG, ILN3_SB, ILN3_IS)
Qter
2010-02-10, 21:40
Oba terminy mi strasznie nie pasuj?. Ku@#$@!!!
Sasi
2010-02-10, 23:53
Moi drodzy parafianie odp.....l? Wam kazanie.


Wg §1 ust.1 harmonogramu studiów dost?pnego w extranecie jak równie? w za??czniku mojego postu:


HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010
STUDIA NIESTACJONARNE

przerwa semestralna / wakacje 08.02.2010 - 14.02.2010
sesja poprawkowa 15.02.2010 - 07.03.2010
Tak wi?c wszystkie poprawki w dniach 8-14 lutego, s? wyznaczone niezgodnie z Zarz?dzeniem 6/2009 Rektora Wy?szej Szko?y Bankowej. Je?li jest wi?cej osób, którym wyznaczone terminy nie pasuj? - trzeba b?dzie napisa? jak najszybciej podanie do Dziekana z pro?b? o zmian? i z?o?y? je. Ja niestety z uwagi na stan zdrowia nie b?d? mog?a tego zrobi?, ale podk?adk? jak co? to macie.


jolak
2010-02-11, 11:28
Mam zamiar z?o?y? podanie do Dziekana z pro?b? o zmian? terminów egzaminów poprawkowych wyznaczonych w czasie przerwy semestralnej. Zapisa?am si? na spotkanie z Dziekanem na jutro tj. 12.02, niestety dy?ur Dziekana jest dopiero w godz. 16.00-17.30 . Troch? pó?no, ale mam nadziej?, ?e uda si? za?atwi? t? spraw?. By?abym wdzi?czna, gdyby która? z zainteresowanych osób mog?a mi towarzyszy? na tym spotkaniu (potrzebne wsparcie duchowe     ).
Kageori
2010-02-11, 13:29
Taka wiadomo?? jest w extranecie, uwaga ?eby? nie jecha?a na darmo...


Dy?ury Dziekana dr Marcina Kalinowskiego odwo?ane
2010-02-11
Szanowni Studenci, dy?ur dzieka?ski w dniach 12 i 19.II zosta? odwo?any.

Sasi
2010-02-11, 16:36
Spoko ju? pisa?am do Joli - b?dzie próbowa? jutro w Dziekanacie i u samego Mirakowskiego.

Podanie w naszym imieniu napisa?am. Przy okazji grzebi?c w regulaminach znalaz?am info, ?e termin poprawki powinien zosta? opublikowany w terminie 7 dni przed jego wyznaczeniem. Nie do??, ?e terminy nie zosta?y wyznaczone w sesji poprawkowej to nie zosta?y opublikowane odpowiednio wcze?nie. Podejrzewam, ?e Dziekanat sam z Dzia?em Dydaktycznym tym si? zajm?.

Mnie martwi co innego, ale to w temacie dotycz?cym zjazdów w IV sem.

abdul
2010-02-12, 12:12
Wys?a?em zapytanie do p. Bara?skiej na kiedy mo?na si? spodziewa? terminu zaliczenia ?wicze? w sesji poprawkowej. I zarazem ja jak i inne osoby które nie zaliczy?y ?wicze?, b?d? musia?y zaliczy? kolokwium. Oto tre?? maila od p. Bara?skiej:


"Prosz? Pana, zadanie które Pan przes?a? jest z?e, tak?e zaliczenie
prze?o?ymy u Pana na sesj? poprawkow?, prosz? przygotowa? si? z
ca?o?ci
materia?u, b?dzie Pan pisa? kolokwium,mo?e Pan to zrobi? w Sobot?
6.3.2010 o godz 9, a po zaliczeniu mo?e Pan pisa? egzamin. Prosz? przed

przygotowaniem po?yczy? notatki od kolegów z wyk?adów i ?wicze?, a
w
kiosku na 1 pi?trz w Uczelni mo?e Pan dosta? streszczenie wyk?adów i

pytania testowe. Pozdrawiam ,do zobaczenia Bara?ska"


Je?eli posiada kto? jeszcze jakie? notatki z ?wicze? by?bym wdzi?czny o umieszczenie ich w pobieralni, z góry dzi?ki ;]
netshape
2010-02-12, 13:47
Zmiana terminu egzaminu z Finansow! 

Nowy termin 5 marca godz. 19:15 sala 109
jolak
2010-02-12, 20:08
Z?o?y?am w Dziekanacie podanie o ponowne wyznaczenie terminu poprawek z Projektowania stron WWW w sesji poprawkowej. Co z tego wyniknie, to nie wiem. Mirakowski by? niewzruszony. Ci co si? zjawili, kolokwium pisali. Jutro egzamin dla tych co zaliczyli ?wiczenia.
wilk9
2010-02-12, 21:33
Czy kto? by? dzisiaj na poprawce z projektowania stron www, jak  tak to  jakie by?y zadania
Sasi
2010-02-12, 22:02
wilk9, przecie? jest utworzony temat dotycz?cy poprawy z projektowania WWW, czemu pytasz o rodzaj zada? w temacie dotycz?cym terminów egzaminów?    


Kageori
2010-02-17, 16:14
Kolejne, ?eby nie by?o, ?e nikt nie zauwa?y?.

Podstawy finansów Monika Szmelter dla ILN3_IS ILN3_MG ILN3_SB 20.02.2010 08.30 - 09.30 110

Analiza systemów informatycznych ILN3_wszyscy prof. zw. dr hab. Stanis?aw Wrycza 20.02.2010 13.30-15.45 306
joyhombre
2010-02-18, 13:36
Prosz? o zmian? terminu egzaminu z analizy systemów informatycznych. 20.02 odb?dzie si? pogrzeb bliskiej mi osoby, wi?c moja obecno?? na egzaminie nie jest w ?aden sposób mo?liwa. Dzi?kuj?.
mpiskorski
2010-02-18, 16:10
Czy kto? orientuje si?, co z poprawk? z ?wicze? z j?zyka C
Sasi
2010-02-18, 17:56
-> Terminy poprawek uzupe?ni?am w pierwszym po?cie TUTAJ.


-> Odno?nie pro?by joyhombre, niestety dla jednej osoby nikt nie b?dzie przenosi? egzaminu. Tak? pro?b? proponuj? kierowa? indywidualnie do wyk?adowcy aby wyznaczy? Ci dodatkowy termin a w ostateczno?ci je?li ten si? nie zgodzi, z?o?y? wniosek o sesj? przed?u?on? z uwagi na przykre zdarzenie ?yciowe, które uniemo?liwi?o Ci podej?cie do poprawki w wyznaczonym przez Uczelni? terminie. Nie powinno by? problemu.

-> W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? wci?? pytaniami dotycz?cymi tego na ile dni przed egzaminem powinien on zosta? opublikowany w extranecie odpowied?: Dotychczas by?o tak, ?e termin egzaminu i poprawek na 7 dni przed a termin warunku na 3 dni winien by? opublikowany. Ostatnio jolak, sk?ada?a w moim imieniu wniosek do dziekana - poniewa? terminy te nie s? dotrzymywane ponadto - egzaminy u A.Mirakowskiego by?y wyznaczone w przerwie semestralnej uregulowanej zarz?dzeniem Rektora! Kobietki z Dziekanatu co? si? wykr?ca?y. Czekamy w takim razie na informacj? od Dziekana (Jolu w zak?adce moje podania powinna? ju? otrzyma? odpowied?).

Kageori
2010-02-18, 18:51
Hmm w takim razie terminy i Finansów i Analizy znowu zosta?y niedotrzymane, poniewa? informacja pojawi?a si? 17, mo?e 16 bo akurat we wtorek nie zagl?da?am.

Przyznam, ?e nie pogniewa?abym si?, jakby uda?o si? przenie?? Finanse na nast?pny weekend:)
Sasi
2010-02-18, 22:08
Nie liczy?abym na to - ale jak chcecie co? osi?gn??, musicie dzia?a?, bo tak jak wcze?niej powiedzia?am Dziekanat wymiguje si? podaj?c informacj?, ?e ta procedura jest ju? niewa?na i ?e teraz nie ma ?adnego ustalenia reguluj?cego publikacj? terminów egzaminów. Dziwne tylko, ?e w zesz?ym roku z terminami u Kralewskiego wniosek powo?uj?cy si? na ni? zadzia?a?.


Najwi?ksze prawdopodobie?stwo jakiej? zmiany to ponowne wyznaczenie terminów u Mirakowskiego, bo zosta?y wyznaczone w przerwie semestralnej - a rozporz?dzenie Rektora by?o tegoroczne, wi?c jak najbardziej aktualne.

julek
2010-02-19, 17:17
Jest termin poprawki dla grupy ILN3_SB z przedmiotu Podstawy zarz?dzania 

wyznaczony na 28.02.2010 18.30-20.45 sala 109
oczywiscie w tym czasie grupa, w ktorej prawie nikt nie zaliczyl tego przedmiotu z pewnym panem F. wg planu w tych godzinach ma cwiczenia z ekonometrii.
Brawo dzial dydaktyczny again. Co innego gdyby to byl wyklad, a tak trzeba bedzie ich bluzgac znowu.
jolak
2010-02-19, 23:16
Orzyma?am tak? odpowied? na z?o?one podanie: "wydano opini? Pro?ba studentów jest uzasadniona.Prosz? o skontaktowanie sie z wyk?adowc? i ustalenie dodatkowego terminu zaliczenia"

Wszystkie osoby które pisa?y te nieszcz?sne przedterminowe poprawki - zaliczy?y. Ja równie?
My?l? wi?c, ?e najlepiej b?dzie, je?li to zainteresowane osoby osobi?cie uzgodni? termin z dr Mirakowskim.
Pozdrowienia dla wszystkich poprawkowiczów!
Sasi
2010-02-20, 00:06
Tak wi?c ja proponuj? 6 lub 7 marca na poprawk? z Projektowania WWW.

Kto? za? przeciw?

Sasi
2010-02-22, 14:07
Terminy zupe?nione TUTAJ.
Sasi
2010-03-01, 10:32
-> Tym razem zmieniona zosta?a poprawka u p. A. Mirakowskiego (z godz. 9.00 na godz. 16.00) TUTAJ.


Kageori
2010-03-01, 16:05
Nowe terminy:


Grafika i multimedia ZALICZENIE ILN3_MG.1 mgr Dobrowolski Tomasz 07.03.2010 13.30 - 14.30 21b DB
Grafika i multimedia ZALICZENIE ILN3_MG.2 mgr Dobrowolski Tomasz 07.03.2010 13.30 - 14.30 21b DB
Grafika i multimedia EGZAMIN ILN3_MG mgr Dobrowolski Tomasz 07.03.2010 13.30 - 14.30 21b DB

Statystyka matematyczna ZALICZENIE ILN3_IS dr Bara?ska Zygmunta 05.03.2010 17.00 - 19.00 110
Statystyka matematyczna ZALICZENIE ILN3_SB dr Bara?ska Zygmunta 05.03.2010 17.00 - 19.00 110
Statystyka matematyczna EGZAMIN "ILN3_wszyscy ILN4_wszyscy" dr Bara?ska Zygmunta 06.03.2010 09.00 - 12.00 43 DB
julek
2010-03-01, 18:36
Ale lipa sala 43 to ta mala salka w ktorej ciezko bedzie korzystac z pomocy naukowych
Sasi
2010-03-01, 18:50
Damy rad? ;) Kageori
2010-03-01, 18:55
43 to wyk?adowa sala, nie jest to co prawda 232, ale nie jest to przecie? salka ?wiczeniowa.
Sasi
2010-03-03, 12:06
Konfiguracja i administracja sieci: Linux - mgr Suski Robert

07.03.2010 08.00 - 11.00 37abDB (ILN3_SB.1, ILN3_SB.2) UWAGA NOWY TERMIN

adi1307
2010-03-04, 08:45
a wiesz mo?e co z zarz?dzaniem u Kani?
Sasi
2010-03-04, 11:10
adi1307, <- nie jeszcze nic nie wiem.


Analiza systemów informatycznych - mgr Marcinkowski Bartosz
14.03.2010 12.00 - 13.00 37aDB (ILN3_MG, ILN3_SB, ILN3_IS) UWAGA NOWY TERMIN

Ola
2010-03-05, 18:11
PILNA WIADOMO?? Z OSTATNIEJ CHWILI!!!


W zwi?zku z nie wyznaczeniem terminu poprawy ko?a na 7 dni przed jego realizacj? oraz informacj? i? nie wszyscy w zwi?zku z tym b?d? mogli dotrze? na ko?o, w porozumieniu (mailowym) z R. Suskim uzyskali?my jego zgod? na przeniesienie kolokwium poprawkowego na termin 14 III 2010 (11:00- 15:45).

Termin jest potwierdzony przez R. Suskiego, nie znajdziecie jednak tej informacji w Extranecie. ?ycz? mi?ej niedzieli. 7 III ko?o si? nie odbedzie, przychodzimy 14 III, w miar? mo?liwo?ci prosz? przekaza? t? informacj? osobom zainteresowanym tym tematem.
8253
2010-03-08, 17:24
Yyy, ja nie zagl?da?em tutaj od kilku dni i nawet nie wiedzia?em, ?e Suski prze?o?y? ten termin. Sam by?em w niedziele na 8:00 na poprawie :)


Podobne tematy:
Sesja poprawkowa - studia dzienne Jelenia Góra
Sesja poprawkowa I rok
Sesja poprawkowa IV rok
SESJA POPRAWKOWA III ROK
SESJA POPRAWKOWA DLA V ROKU
SESJA POPRAWKOWA DLA V ROKU