stan_208
Sro Wrz 19, 2007 11:49
Może kto? by mi doradził, jak przekonać zamawiaj?cego do zmiany warunków, w których:

- Kara za opóˇnienie dostawy wynosi 3 % (trzy) za jeden dzień opóˇnienia i nie ma górnego ograniczenia wysoko?ci tej kary,
- Kara z tytułu odst?pienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiaj?cego w wysoko?ci 10% warto?ci brutto przedmiotu umowy,
- Kara z tytułu odst?pienia od umowy przez Zamawiaj?cego z przyczyn, za które odpowiedzialno?ć ponosi Wykonawca w wysoko?ci 10% warto?ci brutto przedmiotu umowy.

Za opóˇnienie płatno?ci oczywi?cie odsetki ustawowe.

Jak widać już po 3 dniach wykonawcy bardziej opłaca się zerwać umowę niż płacić kary za opóˇnienie.
Pola
Sro Wrz 19, 2007 13:31
Może jest jednak powód, dla którego Zamawiaj?cy wyznaczył takie kary za opóˇnienie?

Chociaż sankcje za niewykonanie zobowi?zań dla obu stron umowy powinny być raczej zbliżone. Możesz sie powołać na art. 353 k.c. - sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Umowa jest już podpisana?
stan_208
Sro Wrz 19, 2007 13:42
Jeszcze nie min?ł termin składania ofert - jest czas na wyja?nienia i ewentualnie protest. Czas dostawy jest z natury do?ć długi - do 14 tygodni, tym bardziej dziwne te 3 %.


Może kto? z sukcesem kwestionował takie warunki?
SławekP
Sro Wrz 19, 2007 13:49
kara ma sluzyc zabezpieczeniu czegos u zamawiacza moze taka potrzebuje zeby byc zaspokojonym. A moze jest niewspolmiernie wysoko do szkody jaka moze poniesc? zapytaj, zloz protest
Najedzony
Sro Wrz 19, 2007 14:09
Spytaj o uzasadnienie takiej wysoko?ci kar i zasugeruj obniżenie kary za opóˇnienie (btw, chodzi o opóˇnienie, czy o zwłokę?). Zwróc uwagę na fakt, który wytkn?łe? - że kara za kilkudniowe spóˇnienie jest wyższa niż przy odst?pieniu od umowy, przez co zamawiajacy strzela sobie w stopę - powoduje, ze wykonawca będzie wolał odpu?cić sobie dostawę niż starac się j? zrealizować z kilkudniowym po?lizgiem. W rezultacie zamawiajacy zostanie w ogóle bez towaru. POnadto przypomnij, że kary maj? być mierzone, nie mog? być nadmierne. Zdarza sie, że s?dy obniżaj? wysoko?ć kar umownych, mimo, że przecież wykonawca podpisuj?c umowę akceptuje ich wysoko?ć.
Tymek
Sro Wrz 19, 2007 14:11
Kilka artykułów z GP - może okaż? się pomocne (zamieszczam tylko fragmenty, pełna tre?ć - w archiwum internetowym GP b?dˇ czytelni):


Gazeta Prawna Nr 160 (2030) poniedziałek, 20 sierpnia 2007 r. > Prawo Gospodarcze: "Nie wolno arbitralnie ustalać kar umownych":
Najwięcej zastrzeżeń arbitrzy mieli do postanowień dotycz?cych kar umownych. Ich zdaniem wysoko?ć kar umownych nie powinna być uzależniona od ewentualnych strat w prestiżu firmy, jak chciał tego zamawiaj?cy. (...)
Sygn. akt UZP/ZO/0-122/07, UZP/ZO/0-131/07Gazeta Prawna Nr 167 (2037) ?roda, 29 sierpnia 2007 r. > Prawo Gospodarcze: "Urzędy narzucaj? niedozwolone klauzule"
Pocz?tkowo zespoły arbitrów odmawiały zajmowania się projektami umów zał?czonymi do specyfikacji.

- Pamiętam sprawę, w której arbitrzy oddalili odwołanie przedsiębiorcy, uzasadniaj?c, że jego uwzględnienie oznaczałoby konieczno?ć ustalenia tre?ci umowy, do czego zespół arbitrów nie jest uprawniony (sygn. akt UZP/ZO/0-444/04) - wskazuje Piotr Trębicki.

Zdarzało się również, że arbitrzy wskazywali na prymat interesów zamawiaj?cego nad prawami przedsiębiorców.

- Przykładem może być sprawa, w której arbitrzy oddalili odwołanie firmy, gdy projekt przyszłej umowy przewidywał obowi?zek zapłaty przez wykonawcę kary w wysoko?ci 50 proc. warto?ci dostawy za jak?kolwiek zwłokę, a więc np. za jednogodzinn? zwłok? w dostawie (sygn. akt UZP/ZO/0-1107/04) - przypomina Piotr Trębicki.

- Pocieszaj?ce jest, że ostatnio arbitrzy wskazuj? w wyrokach, że umowy z zakresu zamówień publicznych należ? do najbardziej istotnej grupy zobowi?zań wzajemnych i dlatego powinny być oparte na zasadzie ekwiwalentno?ci - zauważa Piotr Trębicki i podaje przykład sprawy o sygn. akt: UZP/ZO/0-645/04).

Eksperci wskazuj?, że wykonawcy powinni przede wszystkim kwestionować zastrzeżenie pozwalaj?ce zamawiaj?cym odstępować od umowy w przypadku braku ?rodków w budżecie.Gazeta Prawna Nr 167 (2037) ?roda, 29 sierpnia 2007 r.: "Zamówienia publiczne: przed niedozwolon? klauzul? w umowie wykonawcę obroni protest"

Zamawiaj?cy narzucaj? swoim kontrahentom niekorzystne i niezgodne z prawem warunki. Sprytnie przenosz? je ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia do doł?czonego do niej wzoru umowy. Je?li przedsiębiorcy w porę się nie zorientuj? i nie oprotestuj? warunków przyszłej umowy, jej wzór będzie wi?zał podczas składania ofert.

- Jedyn? skuteczn? metod? przeciwstawienia się takim praktykom jest złożenie przez przedsiębiorcę protestu, a wobec braku reakcji zamawiaj?cego - odwołania - radzi Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pola
Sro Wrz 19, 2007 14:57
[quote="Najedzony"wykonawca będzie wolał odpu?cić sobie dostawę niż starac się j? zrealizować z kilkudniowym po?lizgiem.[/quote]


Pod warunkiem, ze w umowie nie jest zastrzeżone odszkodowanie uzupełniaj?ce - to masz racje.
Grzegorz B.
Sro Wrz 19, 2007 15:12
Tymek -> z tym, że cytowane artykuły odnosz? się do jednej sprawy, Intercity, która popełniła nadużycia w kwestii kar umownych, ale jako?ciowo zupełnie inne :) Inna sprawa, że te 3% można podważać, ale co z tego będzie, nie mam pojęcia :)
stan_208
Sro Wrz 19, 2007 15:38
Ta klauzula brzmi dokładnie:


W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
Wykonawca zapłaci Zamawiaj?cemu kary pieniężne:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, w wysoko?ci 3% wynagrodzenia umownego brutto za dan? dostawę, za każdy dzień zwłoki.

Gdzie? czytałem komentarz, że "kary maj? zabezpieczyć interes zamawiaj?cego a nie być ˇródłem dodatkowego dochodu".
andrzejsza
Czw Wrz 20, 2007 10:56
Wszystko zależy od przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia s? np. leki  to rozumiem stosowanie wysokich kar umownych. 

Jeżeli warto?ć całej umowy wynosi 2 mln zł - 10 % to 200 tys.
Jeżeli Zamawiaj?cy zamówił w danym zamówieniu leki za 3000 zł (w moim rozumieniu dana dostawa) kara za jeden dzień opóˇnienia 90 zł - to nie tak wiele.


Podobne tem